یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


香港机房6号机 特惠型

1000MB 磁盘空间
40GB 月流量
无限 Mysql数据库
3个 建站数
香港 数据中心
中文 Directadmin 面板
¥198.00CNY سالانه
¥368.00CNY دوساله
¥499.00CNY سه سالانه
香港机房6号机 初级型

300M 磁盘空间
12GB 月流量
无限 Mysql数据库
1 建站数
香港 数据中心
中文 Directadmin 面板
¥168.00CNY سالانه
¥320.00CNY دوساله
¥428.00CNY سه سالانه
香港机房6号机 进阶型

600M 磁盘空间
20GB 月流量
无限 Mysql数据库
2 建站数
香港 数据中心
中文 Directadmin 面板
¥188.00CNY سالانه
¥358.00CNY دوساله
¥478.00CNY سه سالانه
香港机房6号机 专业型

1000MB 磁盘空间
60GB 月流量
无限 Mysql数据库
5个 建站数
香港 数据中心
中文 Directadmin 面板
¥299.00CNY سالانه
¥568.00CNY دوساله
¥768.00CNY سه سالانه
香港机房6号机 豪华型

2000MB 磁盘空间
80GB 月流量
无限 Mysql数据库
8个 建站数
香港 数据中心
中文 Directadmin 面板
¥399.00CNY سالانه
¥758.00CNY دوساله
¥999.00CNY سه سالانه
香港机房6号机 企业型

5GB 磁盘空间
120GB 月流量
无限 Mysql数据库
15个 建站数
香港 数据中心
中文 Directadmin 面板
¥599.00CNY سالانه
¥1099.00CNY دوساله
¥1499.00CNY سه سالانه